کتاب های دامپزشکی

دانلود
اندازه فایل: 0
تاریخ: 29 ژانویه. 2018

نام کتاب: Anatomy and Physiology for Veterinary Technicians and Nurses
نویسنده: Robin Sturtz, Lori Asprea
سال انتشار: 2012
تعداد صفحه: 163
زبان: انگلیسی
حجم فایل: 20.3 مگابایت
Password:foumansoft.ir

دانلود
اندازه فایل: 0
تاریخ: 29 ژانویه. 2018

نام کتاب: Animal Abuse and Unlawful Killing
نویسنده: Ranald Munro, Helen M. C. Munro
سال انتشار: 2008
تعداد صفحه: 116
زبان: انگلیسی
حجم فایل: 13.7 مگابایت
Password:foumansoft.ir

دانلود
اندازه فایل: 0
تاریخ: 29 ژانویه. 2018

نام کتاب: Concise Review of Veterinary Microbiology 2nd edition
نویسنده: P.J. Quinn, B.K. Markey, F.C. Leonard, E.S. FitzPatrick, S. Fanning
سال انتشار: 2016
تعداد صفحه: 208
زبان: انگلیسی
حجم فایل: 22.1 مگابایت
Password:foumansoft.ir

دانلود
اندازه فایل: 0
تاریخ: 29 ژانویه. 2018

نام کتاب: Essentials of Veterinary Ophthalmology 2nd Edition
نویسنده: Kirk N. Gelatt
سال انتشار: 2008
تعداد صفحه: 654
زبان: انگلیسی
حجم فایل: 41.9 مگابایت
Password:foumansoft.ir

دانلود
اندازه فایل: 0
تاریخ: 29 ژانویه. 2018

نام کتاب: Horse Owner’s VETERINARY Handbook - Third Edition
نویسنده: Tom Gore, Paula Gore, James M. Giffin
سال انتشار: 2008
تعداد صفحه: 744
زبان: انگلیسی
حجم فایل: 8.26 مگابایت
Password:foumansoft.ir

دانلود
اندازه فایل: 0
تاریخ: 29 ژانویه. 2018

عنوان: Introduction to Veterinary Anatomy and Physiology Textbook
نویسنده: Victoria Aspinall, Melanie Cappello
نگارش: Second edition
صفحات: 252
سال: 2009
زبان: انگلیسی
گروه: دامپزشکی
حجم فایل: 58.50 مگابایت
Password:foumansoft.ir

دانلود
اندازه فایل: 0
تاریخ: 29 ژانویه. 2018

عنوان: Nutrition and Disease Management for Veterinary Technicians and Nurses
نویسنده: Ann Wortinger and Kara M. Burns
نگارش: SECOND EDITION
صفحات: 270
سال: 2015
زبان: انگلیسی
گروه: دامپزشکی
حجم فایل: 7.22 مگابایت
Password:foumansoft.ir

دانلود
اندازه فایل: 0
تاریخ: 29 ژانویه. 2018

عنوان: Textbook of Veterinary Anatomy
نویسنده: GERRY M. DoRRESTEIN, C.F. WolSChRIjN
نگارش: Fourth Edition
صفحات: 849
سال: 2010
زبان: انگلیسی
گروه: دامپزشکی
حجم فایل: 155.73 مگابایت
Password:foumansoft.ir

دانلود
اندازه فایل: 0
تاریخ: 29 ژانویه. 2018

عنوان: Textbook of VETERINARY DIAGNOSTIC RADIOLOGY
نویسنده: DONALD E. THRALL
نگارش: Sixth Edition
صفحات: 866
سال: 2013
زبان: انگلیسی
گروه: دامپزشکی
حجم فایل: 206.84 مگابایت
Password:foumansoft.ir

دانلود
اندازه فایل: 0
تاریخ: 29 ژانویه. 2018

عنوان: The Complete Home Veterinary Guide
نویسنده: Chris C. Pinney
نگارش: Third Edition
صفحات: 846
سال: 2004
زبان: انگلیسی
گروه: دامپزشکی
حجم فایل: 12.11 مگابایت
Password:foumansoft.ir

دانلود
اندازه فایل: 0
تاریخ: 29 ژانویه. 2018

عنوان: The Consulting Veterinary Nurse
نویسنده: Nicola Ackerman
نگارش: Fourth Edition
صفحات: 265
سال: 2012
زبان: انگلیسی
گروه: دامپزشکی
حجم فایل: 12.46 مگابایت
Password:foumansoft.ir

دانلود
اندازه فایل: 0
تاریخ: 29 ژانویه. 2018

عنوان: Veterinary Anaesthesia
نویسنده: K. W. Clarke, C. M. Trim, L. W. Hal
نگارش: Eleventh Edition
صفحات: 685
سال: 2014
زبان: انگلیسی
گروه: دامپزشکی
حجم فایل: 62.93 مگابایت
Password:foumansoft.ir