کتاب های مهندسی عمران

دانلود
اندازه فایل: 0
تاریخ: 29 ژانویه. 2018

نام کتاب: Advanced Engineering Mathematics - 6th Edition
نویسنده: Dennis G. Zill
سال انتشار: -
تعداد صفحه: 1046
زبان: انگلیسی
حجم فایل: 15.2 مگابایت
رمز عبور:foumansoft.ir

دانلود
اندازه فایل: 0
تاریخ: 29 ژانویه. 2018

نام کتاب: Advanced Engineering Mathematics, 3rd Edition
نویسنده: Merle C. Potter و J. L. Goldberg و Edward F. Aboufadel
سال انتشار: 2005
تعداد صفحه: 775
زبان: انگلیسی
حجم فایل: 32.6 مگابایت
رمز عبور:foumansoft.ir

دانلود
اندازه فایل: 0
تاریخ: 29 ژانویه. 2018

نام کتاب: Civil Engineer’s Illustrated Sourcebook
نویسنده: ROBERT O. PARMLEY, P.E
سال انتشار: 2003
تعداد صفحه: 714
زبان: انگلیسی
حجم فایل: 32.2 مگابایت
رمز عبور:foumansoft.ir

دانلود
اندازه فایل: 0
تاریخ: 29 ژانویه. 2018

 

نام کتاب: Civil Engineer's Reference Book Fourth Edition
نویسنده: -
سال انتشار: 2001
تعداد صفحه: 1286
زبان: انگلیسی
حجم فایل: 32.6 مگابایت
رمز عبور:foumansoft.ir

دانلود
اندازه فایل: 0
تاریخ: 29 ژانویه. 2018

نام کتاب: Engineering Mathematics, 8th Edition
نویسنده: John Bird
سال انتشار: 2017
تعداد صفحه: 1135
زبان: انگلیسی
حجم فایل: 11.4 مگابایت
رمز عبور:foumansoft.ir

دانلود
اندازه فایل: 0
تاریخ: 29 ژانویه. 2018

نام کتاب: Engineering with Excel, 4th Edition
نویسنده: Ronald W. Larsen
سال انتشار: 2013
تعداد صفحه: 718
زبان: انگلیسی
حجم فایل: 13.8 مگابایت
رمز عبور:foumansoft.ir

دانلود
اندازه فایل: 0
تاریخ: 29 ژانویه. 2018

نام کتاب: Structural Engineering Reference Manual - 8th Edition
نویسنده: Alan Williams
سال انتشار: 2015
تعداد صفحه: 514
زبان: انگلیسی
حجم فایل: 8.1 مگابایت
رمز عبور:foumansoft.ir

دانلود
اندازه فایل: 0
تاریخ: 29 ژانویه. 2018

نام کتاب: TECHNICAL DRAWING WITH ENGINEERING GRAPHICS
نویسنده: FREDERICK E. GIESECKE, ALVA MITCHELL, HENRY CECIL SPENCER
سال انتشار: 2016
تعداد صفحه: 1077
زبان: انگلیسی
حجم فایل: 86.4 مگابایت
رمز عبور:foumansoft.ir